Положення про Батьківський комітет ДНЗ №69

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  № 69 «ВЕДМЕДИК»

1.Загальні положення

1.1.            Батьківський комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків  своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

1.2.            У своїй роботі Батьківський комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.3.            Рішення про заснування Батьківського комітету  ухвалюється на загальних зборах батьків  відповідних груп або закладу.

1.4.            Легалізація (офіційне визнання) комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному навчальному закладу після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

1.5.            Батьківський комітет може припинити свою діяльність через реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск, примусовий розпуск).

2. Мета, завдання, основні принципи роботи Батьківського комітету

2.1.            Метою роботи Батьківського комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування , у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2.            Основним  завданням діяльності Батьківського комітету є сприяння створенню умов для:

·         збереження та зміцнення здоров’я дітей;

·         формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

·         виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

·         утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

·         розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

·         всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

·         залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

·         організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

·         вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;

·         сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3.            Основними принципами діяльності Батьківського комітету є:

·         законність;

·         гласність;

·         колегіальність;

·         толерантність;

·         виборність;

·         організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

·         підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп (групи).

3. Порядок створення батьківського  комітету

3.1.            Батьківський комітет груп формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї чи декількох груп і діє від їх імені.

3.2.            Комітет груп  (групи), голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу (групи) на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначається зборами батьків дітей, які формують групу (групи).

3.3.            Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп та з інших батьків за рекомендаціями комітетів груп закладу.

3.4.            Кількісний склад комітету закладу, строк його повноважень визначається загальними зборами батьків або радою закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається голова, його заступник та секретар.

3.5.            У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

 

 

4.Організація діяльності батьківських комітетів

4.1.  Збори батьків дітей, які формують групу (групи) проводяться за рішенням комітету     груп (групи) не рідше двох разів на рік.

4.2.       Комітет закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідувачем дошкільного навчального закладу.

4.3.       У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.4.       Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

4.5.       Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків,  рекомендацій завідувача, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

4.6.       При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю членів комітету закладу питання вирішується районним відділом освіти; між вихователями групи і комітетом групи – керівництвом цього закладу.

4.7.       Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.8.       Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

4.9.       Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5. Права і відповідальність Батьківського комітету

5.1.            Батьківський комітет  має право:

 

·         встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами,  підприємствами для надання фінансової та матеріально-технічної допомоги, забезпечення захисту здоров’я і життя дітей, поліпшення організації освітньої роботи, харчування дітей, вирішення питань щодо благоустрою та забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

·         звертатися до завідувача, педагогів  або педагогічної ради з проханням роз’яснити стан і перспективи роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

·         скликати позачергові батьківські збори (конференції);

·         створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, зокрема контролювати надходження і розподіл благодійних внесків батьків, брати участь у вирішенні інших питань діяльності створених благодійних фондів;

·         подавати пропозиції завідувачу закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

·         сприяти поліпшенню харчування дітей;

·         сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

·         брати участь в ухваленні рішень щодо організації оздоровлення вихованців закладу ;

·         сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу;

·         сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

·         вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

·         брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

·         за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи.

5.2.            Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

 

5.3.            Батьківський комітет зобов’язаний:

 

·       виконувати плани роботи, затверджені головою Батьківського комітету;

·       вести протоколи засідань батьківських зборів;

·       надавати інформацію про свою діяльність на прохання керівника  закладу або відповідного органу управління освітою;

·       у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;

·       звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями);

5.4.            Голова батьківського комітету  закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу  під час розгляду питань, що належать до компетенції батьківського комітету, з  правом дорадчого голосу.

5.5.            Голова (представник) батьківського комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

5.6.            Адміністрація ДНЗ надає БК місце для проведення засідань .

 

 

6.      Права та обовязки членів Батьківського комітету

 

6.1.            Голова Батьківського комітету обирається БК строком на один рік. Допускається необмежене повторне переобрання.

6.2.            Голова Батьківського комітету:

·         скликає та координує роботу Батьківського комітету;

·         готує і проводить засідання, ухвалює рішення Батьківського комітету;

·         представляє Батьківський комітет в установах, підприємства та організаціях з питань, віднесених до її повноважень;

·         здійснює загальне керівництво, а також безпосередній нагляд і контроль над діяльністю виконавчих органів БК.

7.3. Голова БК може бути достроково звільнений з посади Батьківським комітетом у випадках:

·         його власної письмової заяви про відставку;

·          припинення його членства в Батьківському комітеті;

·         письмової вимоги про дострокову відставку Голови БК, заявленого не менше чим 25 % від загального складу БК у разі умисного і/або систематичного здійснення Головою БК (бездіяльності), що ускладнюють досягнення цілей БК, завдають збитку ДНЗ або іншим чином істотно порушують це Положення.

7.4. Голова БК має право за потреби приймати оперативні рішення з будь-яких питань діяльності БК, не віднесеним чинним законодавством і справжнім положенням до виняткової компетенції інших органів. Такі рішення Голови БК набувають чинності негайно, проте підлягають обов’язковому затвердженню на найближчому засіданні БК.

7.5.       Скарбник Батьківського комітету обирається БК строком на один рік. Допускається необмежене повторне переобрання.

7.6.       Скарбник БК може бути достроково звільнений з посади Батьківським комітетом  у випадках:

·         його власної письмової заяви про відставку;

·         припинення його членства в Батьківському комітеті;

·         письмової вимоги про дострокову відставку Скарбника БК, заявленого не менше чим 25% від загального складу БК у разі умисного і/або систематичного здійснення Скарбником  БК дій(бездіяльності), що ускладнюють досягнення цілей ДНЗ, що завдають збитку ДНЗ або іншим чином істотно порушують це Положення.

7.7.            Скарбник БК:

·         приймає від дарувальників, тимчасово зберігає грошові кошти Батьківського комітету;

·         зберігає підтверджувальні документи про засоби, що поступають, від
дарувальників (заяви про добровільне пожертвування);

·         при надходженні грошових коштів до Батьківського фонду скарбник зобов’язаний негайно проінформувати про це Голову БК або особу яка його замінює;

·         стежить за цільовим використанням грошових коштів Батьківського фонду ДНЗ.

7.8.       Секретар Батьківського комітету обирається БК строком на один рік. Допускається необмежене повторне  переобрання.

7.9.       Секретар БК веде діловодство Батьківського комітету:

·          протоколи засідань БК, його рішення оформляються секретарем, кожен протокол підписується головою Батьківського комітету  та секретарем;

·         нумерація протоколів ведеться послідовно з моменту утворення БК;

·         звернення громадян та організацій з питань, пов’язаних з компетенцією БК приймаються в письмовому вигляді і розглядаються на найближчому засіданні;

·          інформація про діяльність БК може розміщуватися на дошці інформації Установи;

·         протоколи Батьківського комітету зберігаються відповідно до номенклатури справ.

7.10.        Ревізійна комісія здійснює контроль фінансово-господарської діяльності БК, а також контроль її вимогам законодавства і цього Положення здійснюється Ревізійною комісією, що призначається на засіданні батьківського комітету.

7.10.1.   Голова БК, секретар БК, скарбник не можуть бути членами Ревізійної комісії.

7.10.2.  Члени Ревізійної комісії призначаються батьківським комітетом зі свого складу строком на один рік у складі 2 чол. Допускається необмежене повторне призначення.

7.10.3.  Батьківській комітет має право своїм рішенням звільнити від обов’язків будь-якого члена Ревізійної комісії, а рівно розформувати Ревізійну комісію в цілому, якщо виявляться факти здійснення членами Ревізійної комісії неправомірних дій, а рівно інших дій(бездіяльності), що перешкоджають досягненню цілей ДНЗ та ПР.

7.10.4.  Ревізійна комісія проводить щоквартальні планові перевірки, а також додаткові перевірки за рішенням Батьківського комітету, а також на вимогу будь-якого члена БК.

7.10.5.  Голова, Скарбник і Секретар БК, а також посадовці і працівники ДНЗ повинні представляти членам Ревізійної комісії всі необхідні матеріали та документи /розрахункові відомості, чеки, касові книги/ та інші документи Батьківського комітету, необхідні для роботи Ревізійної комісії.

7.10.6.  Ревізійна комісія представляє результати перевірки (звіти) на засідання батьківського комітету у письмовій формі. Звіти мають бути підписані усіма членами Ревізійної комісії з додатком особливих думок членів Ревізійної комісії, якщо такі є.

7.10.7.  Члени Ревізійної комісії зобов’язані скликати надзвичайне засідання БК, якщо в ході перевірки встановлена наявність загрози істотним інтересам ДНЗ або виявлені зловживання посадовців БК своїм положенням в частині, що безпосередньо відноситься до БК.

 

8. Батьківський фонд (БФ)

8.1. ПФ організовується з метою централізації фінансових ресурсів, притягнених БК в ході його діяльності для виконання його цілей, перерахованих в цьому Положенні.

8.2. Статті витрат засобів БФ затверджуються Батьківським комітетом на його засіданнях.

8.3. БФ формується виключно за рахунок добровільних і безвідплатних благодійних внесків (пожертвувань).

8.4. Пожертвування в БФ можуть вноситися як від приватних осіб, так і організацій і груп осіб.

8.5. Пожертвування в БФ можуть бути тільки цільовими. Внесення пожертвувань може бути як на спільні цілі, обумовлені в цьому Положенні, так і на конкретні цілі.

8.6. Сума щомісячних платежів встановлюються БК на його засіданнях

8.7.     Кошти БФ зберігаються у касі БК.

8.8.    Прийом пожертвувань готівкою, зберігання, видачу готівкових грошових коштів БФ на руки особам, уповноваженим на те БК, здійснює Скарбник БК.

8.9.    Прийом готівкових грошових коштів БФ в касу , видачу коштів з каси , а також усі операції з коштами БФ проводить скарбник по розпорядженню БК.

8.10.     Контроль і облік засобів БФ здійснюється Ревізійною комісією.

 

 

Залишити відповідь